📌 หลักสูตร เรียนเปียโน Piano Game และ Lullaby Music Game (LMG) ของเราคืออะไร

หลักสูตร Lullaby Music Game (LMG)

หลักสูตรเรียนกลุ่ม วิชาดนตรีเด็กเล็ก (ยังไม่เล่นเครื่องดนตรี) เริ่มตั้งแต่อายุ 2.5-3ขวบ

✏️ มีรูปแบบการสอนโดยการใช้กิจกรรมเป็นหลัก ประกอบด้วย การฟัง การร้อง กิจกรรมเข้าจังหวะ และสอดแทรกเนื้อหาทางด้านพื้นฐานทฤษฎีดนตรีที่จำเป็นในการต่อยอดในลำดับต่อไปคือ เล่นเครื่องดนตรี

อยู่ระหว่างรอเปิดคอร์สเรียน


หลักสูตร Piano Game

หลักสูตรเรียนเปียโนแบบเดี่ยว (เล่นเครื่องดนตรี) โดยใช้หนังสือ Piano Game Lesson เริ่มตั้งแต่อายุ 3-5ขวบ

✏️ หลักสูตร Piano Game จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนอายุ 3-5 ปี เพื่อให้เด็กๆเพลิดเพลินกับการ เรียนเปียโน และอ่านโน้ตดนตรีได้อย่างสนุกสนาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรม จินตนาการ โดยพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับวัยและเกิดการเรียนรู้ไปตามลำดับขั้นตอน

🕑 เรียนเปียโน คอร์ส Piano Game 1 คอร์สละ 12 ครั้ง เรียนสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 27 นาที หรือ 55 นาที (ครูพิจารณาตามความเหมาะจากผู้เรียน) เมื่อขึ้นเครื่องดนตรีแล้ว จะไม่มีระยะเวลาที่แน่ชัด เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการและเวลาในการฝึกซ้อมที่แตกต่างกัน